Všeobecné podmienky používania online služieb spoločnosti FatChilli Advertising s.r.o.(ďalej len „Podmienky používania“) - posledná úprava: 01/2021

stanovujú pravidlá medzi spoločnosťou FatChilli Advertising s.r.o. (ďalej len Poskytovateľ“) a užívateľom online služieb spoločnosti FatChilli Advertising s.r.o. (ďalej len „Užívateľ“).

MALI BY STE SI TÚTO ZMLUVU PREČÍTAŤ PRED TÝM AKO BUDETE VYUŽÍVAŤ KTORÉKOĽVEK SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU FATCHILLI ADVERTISING S.R.O. V GLOBÁLNEJ POČÍTAČOVEJ SIETI INTERNET. AKÝKOĽVEK OBSAH ALEBO SLUŽBY NIŽŠIE UVEDENÝCH STRÁNOK SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A TAK AKO JE STANOVENÉ ĎALEJ V TEJTO ZMLUVE. AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY, NEPOUŽÍVAJTE OBSAH A SLUŽBY TÝCHTO STRÁNOK. AKÝMKOĽVEK VYUŽITÍM OBSAHU ALEBO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH SPOLOČNOSŤOU FATCHILLI ADVERTISING S.R.O. SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI A NIE STE OPRAVNENÝ KONAŤ V ROZPORE S ICH USTANOVENIAMI.

Článok 1. Vymedzenie základných pojmov

1.1 Online služba

Online službou sa rozumie poskytovanie prístupu k službám na doménach fatchilli.media a fatchillimedia.com (resp. ich aliasy).

1.2 Poskytovateľ

Poskytovateľom online služieb je FatChilli Advertising s.r.o., ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v odd. Sro, vložke č. 97667/B.

1.3 Užívateľ

Užívateľom Online služby je subjekt, ktorý sa využívaním online služieb Poskytovateľa zaväzuje rešpektovať tieto Podmienky používania.

1.4 Partner

Partnerom je Užívateľ, ktorý je na základe Zmluvy o prevádzke reklamného priestoru s Poskytovateľom (ďalej len „Zmluva“) oprávnený využívať prémiové služby Poskytovateľa.

1.5 Obsah

Všetok obsah publikovaný Poskytovateľom (zahŕňajúci – nie však limitovaný na články, fotografie, obrázky, ilustrácie, audio alebo video záznamy, webdizajn, programovacie skripty alebo kódy) je chránený Autorským zákonom a je výhradným majetkom Poskytovateľa a jeho zmluvných partnerov. Online služby a ich obsah je chránený aj medzinárodnými zmluvami o autorstve, ktorých je Slovenská republika signatárom. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu týchto služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa je zakázané.

Článok 2. Podmienky poskytovania a využívania Online služby

2.1

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zablokovanie, prípadne úplné vymazanie prístupu Užívateľa k Online službe, ak dôjde k porušeniu týchto Podmienok používania zo strany Užívateľa.

2.2

Užívateľ nesmie šíriť alebo podieľať sa na šírení, predaji, alebo redistribúcii Obsahu online služieb Poskytovateľa pokiaľ nie je stanovené inak písomnou formou medzi Užívateľom a Poskytovateľom.

2.3

Niektoré online služby Poskytovateľa umožňujú Užívateľovi publikovanie svojich názorov. Užívateľ nesmie publikovať akýkoľvek reklamný text, organizovať zbierky alebo inak popierať nekomerčný účel diskusných fór. Rovnako je zakázané, aby Užívateľ publikoval urážlivé, obscénne, pornografické alebo protiprávne názory, texty alebo výrazy. Poskytovateľ nemôže kontrolovať a nie je zodpovedný za obsah jednotlivých diskusných príspevkov Užívateľa. Niektoré online služby Poskytovateľa umožňujú Užívateľovi vytvorenie vlastného užívateľského účtu. Užívateľ sa zaväzuje uvádzať všetky informácie vyžadované zo strany Poskytovateľa pri tvorbe užívateľského účtu pravdivo a zastupovať pri vytváraní užívateľského účtu len osoby, za ktoré je oprávnený takto konať. Užívateľ nesie aj priamu právnu zodpovednosť za informácie, ktoré prostredníctvom Online služby publikuje.

2.4

Všetky informácie ukladané v systéme spravovanom Poskytovateľom sú vlastníctvom Poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť poskytovanie Online služieb týkajúcich sa všetkých, alebo skupiny Užívateľov, ako aj odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý je súčasťou Online služby i bez upozornenia, bez povinnosti náhrady voči akémukoľvek Užívateľovi alebo tretej strane. Poskytovateľ sa zaväzuje nezneužiť neverejné informácie ukladané Užívateľom vo svoj prospech, ani v prospech tretích strán, ako aj chrániť pred zneužitím a nesprístupniť tretím stranám akékoľvek neverejné údaje ukladané v systéme Užívateľom, bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu.

2.5

Poskytovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a zabezpečenia systému Online služieb. Je v záujme Poskytovateľa, aby všetky funkcie Online služieb boli poskytované Užívateľom v maximálnej možnej kvalite.

2.6

Poskytovateľ zaručuje všetkým Užívateľom ochranu ich osobných údajov. Poskytovateľ nezbiera žiadne osobné údaje, ktoré Užívateľ sám dobrovoľne neposkytne.

2.7

Poskytovateľ odmieta akúkoľvek zodpovednosť za obsah a funkčnosť internetových stránok priamo alebo nepriamo prepojených s Online službami Poskytovateľa.

Článok 3. Práva a povinnosti Partnera

3.1

Partner je na základe Zmluvy oprávnený nasadzovať reklamné jednotky Poskytovateľa (ďalej len „Reklama“) len na písomne dohodnutých a poskytovateľom schválených digitálnych produktoch (ďalej len „Domény“) Partnera a Doménach jeho zmluvných partnerov (ďalej len „SubPartneri“).

3.2

Partner prehlasuje, že on, ako aj SubPartneri:
a) sú po technickej aj právnej stránke spôsobilí a oprávnení nasadzovať Reklamu na Doménach podľa Zmluvy,
b) majú spôsobilosť a oprávnenie upravovať nasadenie Reklamy na každej stránke Zmluvne dohodnutých Domén.

3.3

Partner je plne zodpovedný za využívanie služieb Poskytovateľa, vrátane využívania Reklamy ktorýmkoľvek zo svojich SubPartnerov. Ak niektorý zo SubPartnerov poruší podmienky Zmluvy, tak Partner v plnej miere zodpovedá za takéto porušenie, ako keby toto porušenie dohody spôsobil sám. Ak bude Partner, SubPartner, alebo ktorákoľvek z Domén porušovať podmienky Zmluvy, tak je Poskytovateľ oprávnený okamžite pozastaviť, alebo deaktivovať využívanie Reklamy na konkrétnej, alebo všetkých Doménach a o tejto skutočnosti bude Partnera bezodkladne informovať.

3.4

Ak Poskytovateľ, alebo jeho zmluvní partneri zmenia technické podmienky spolupráce, ktoré budú vyžadovať akciu zo strany Partnera, Poskytovateľ sa zaväzuje o takejto potrebe Partnera bezodkladne a v dostatočnom predstihu informovať. Partner sa zaväzuje vykonať všetky nevyhnutné zmeny do piatich dní od obdržania notifikácie o potrebe vykonania takýchto zmien, ak je to technicky možné, prípadne informovať Poskytovateľa o potrebe predĺženia lehoty na vykonanie potrebných zmien.

3.5

Partner sa zaväzuje informovať Poskytovateľa minimálne 5 dní pred vykonaním akejkoľvek zmeny v kóde, alebo technológii poskytovania obsahu na Doménach, ktorá by mohla mať vplyv na zobrazenie, resp. poskytovanie Reklamy.

3.6

Partner je oprávnený požiadať Poskytovateľa o pridanie akéhokoľvek digitálneho produktu, alebo o vylúčenie akejkoľvek Domény do/zo zoznamu Domén písomnou požiadavkou prostredníctvom elektronickej pošty. Poskytovateľ nie je povinný zaradiť digitálny produkt na zoznam Domén, ak tento nespĺňa akékoľvek podmienky Poskytovateľa a Partner nie je oprávnený poskytovať Reklamu na Poskytovateľom neschválenom digitálnom produkte. Partner sa zaväzuje, že ku dňu odstránenia konkrétneho digitálneho produktu zo zoznamu Domén nebude na takomto digitálnom produkte poskytovaná Reklama.

3.7

Ak Zmluva vyslovene nehovorí inak, žiadna zo strán nezískava žiadne práva, alebo podiely na duševnom vlastníctve patriacom druhej zmluvnej strane, alebo jej zmluvným partnerom.

3.8

Partner sa zaväzuje hájiť záujmy a chrániť Poskytovateľa pred akýmikoľvek záväzkami, zodpovednosťami, nákladmi, újmami a škodami a preberá plnú zodpovednosť za pohľadávky a požiadavky tretích strán na náhradu škody:
a) vyplývajúcich z obsahu Domén, práv k používaniu Domén a k obchodnej značke Partnera;
b) vyplývajúcich z nedodržania podmienok Zmluvy zo strany Partnera a jeho SubPartnerov;
c) vyplývajúcich z neštandardných požiadaviek Partnera a jeho SubPartnerov voči Poskytovateľovi súvisiacich s implementáciou Reklamy na Doménach.

3.9

Poskytovateľ sa zaväzuje hájiť záujmy a chrániť stranu Partner pred akýmikoľvek záväzkami, zodpovednosťami, nákladmi, újmami a škodami a preberá plnú zodpovednosť za pohľadávky a požiadavky tretích strán na náhradu škody:
a) ak autorizované využívanie technológie Poskytovateľa na poskytovanie Reklamy priamo spôsobí porušovanie zákona o reklame, práv tretích strán na copyright, obchodné tajomstvo, obchodnú značku, alebo patent;
b) vyplývajúcich z nedodržania podmienok Zmluvy zo strany Poskytovateľa a jeho zmluvných partnerov.

3.10

Zmluvná strana žiadaná treťou stranou o náhradu škody bude neodkladne kontaktovať druhú zmluvnú stranu a bude s ňou spolupracovať pri hájení záujmov oboch zmluvných strán. Strana zodpovedajúca za vznik požiadavky na náhradu škody má plnú kontrolu a autoritu a je zodpovedná za hájenie svojich záujmov voči požiadavke na náhradu škody. Ak vyriešenie sporu o náhradu škody vyžaduje písomné vyhlásenie druhej zmluvnej strany, táto sa zaväzuje poskytnúť ho bez zbytočného omeškania.

3.11

Zmluvná strana prijímajúca akékoľvek informácie od druhej zmluvnej strany sa zaväzuje nakladať s nimi ako s dôvernými a bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany nesprístupniť takéto informácie žiadnej tretej strane s výnimkou ich zmluvných partnerov, zamestnancov, poradcov a spolupracujúcich subjektov, ktoré tieto informácie potrebujú v súvislosti s výkonom prác podľa Zmluvy, a ktoré písomne potvrdili svoj záväzok pracovať s takýmito informáciami ako s dôvernými. Prijímajúca zmluvná strana zodpovedá za to, že takto oprávnené osoby a entity využívajú dôverné informácie len v súvislosti s plnením podľa Zmluvy a dodržiavajú dostatočné opatrenia na ochranu takýchto informácií. Zmluvná strana je oprávnená poskytnúť dôverné informácie tretím stranám len ak tak vyžaduje zákon, zaväzuje sa však v rámci zákonných noriem (ak to zákon umožňuje) o takomto konaní informovať druhú zmluvnú stranu.

3.12

V maximálnej možnej miere vymedzenej zákonom žiadna zo zmluvných strán a ich zmluvných partnerov nezodpovedá na základe Zmluvy za žiadne straty, škody, náklady a ušlé zisky druhej zmluvnej strany. Vymedzenie zodpovednosti podľa tohto odstavca sa nevzťahuje na povinnosti zmluvných strán vzťahujúce sa na porušenie práv duševného vlastníctva jednej zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane, škody spôsobené hrubou nedbanlivosťou, úmyselným konaním v rozpore so Zmluvou a na ustanovenia 3.8, 3.9 a 3.11 týchto Podmienok používania.

3.13

Zmluva sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej Republiky a zmluvné strany bez akýchkoľvek výhrad súhlasia, že akékoľvek spory vyplývajúce zo Zmluvy podliehajú výhradne jurisdikcii Slovenskej Republiky.

Článok 4. Zmeny a platnosť

4.1

Poskytovateľ je oprávnený tieto Podmienky používania meniť. Nové znenie Podmienok používania je Poskytovateľ povinný zverejniť najneskôr 10 pracovných dní pred ich účinnosťou.

4.2

Tieto Podmienky používania strácajú účinnosť dňom ich nahradenia neskoršími Podmienkami používania

TOP